Retningslinjer for eksamensgjennomføring

Eksamen skal måle i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen.

Eksamineringen skal gi eleven anledning til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. For å sikre at eleven skal få vist sine kunnskaper og ferdigheter, må eksamensformen være forutsigbar og kjent.

Retningslinjer for eksamensgjennomføring på videregående skoler i Akershus (pdf)

Alle elever skal få informasjon fra skolen om eksamensavviklingen. Rektor er ansvarlig for at eksamen blir gjennomført i tråd med forskrift til opplæringsloven og retningslinjene gitt av Akershus fylkeskommune.

1. Uttrekk

Rektor trekker ut elever til eksamen på alle trinn, både til sentralt - og lokalt gitt eksamen i tråd med regler fastsatt av Utdanningsdirektoratet.

48 timer før elevene skal opp til lokalt gitt eksamen i et trekkfag, skal de få melding om hvilket fag de skal prøves i.

I de tilfeller der Utdanningsdirektoratet eller Akershus fylkeskommune ikke har fastsatt felles eksamensdato og -tidspunkt, blir dette fastsatt av rektor.

2. Gjennomføring av eksamen

Eleven skal møte i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamensoppgavene deles ut. Rektor kan pålegge eleven å møte tidligere, dersom dette er nødvendig av praktiske årsaker.

Skolen har ansvar for å kontrollere elevens identitet, og om nødvendig må eleven vise legitimasjon.

Lengden på eksamen er avhengig av eksamensordningen i faget. Se bestemmelser for de enkelte fagene på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Rammene for eksamen på eksamensdagen skal være:

  • skriftlig eksamen – inntil 5 timer
  • muntlig eksamen – inntil 30 minutter per elev
  • muntlig-praktisk eksamen – inntil 45 minutter per elev
  • praktisk eksamen – inntil 5 timer

<