Kjemi 1 elever i kloakken

I høst var kjemi 1 elevene på ekskursjon på Bekkelaget avløpsrenseanlegg

Bekkelaget avløpsrenseanlegg er et moderne, biologisk avløpsrenseanlegg. Renseanlegget er en forutsetning for at Indre Oslofjord skal kunne brukes til bading, båtliv og fiske. Anlegget kan behandle opptill 4000 l/sek, og på årsbasis behandler anlegget ca. 42 millioner kubikkmeter avløpsvann. Bekkelaget renseanlegg (BRA) eies av Oslo kommune, men drives av en privat driftsoperatør; Bekkelaget Vann AS (BEVAS).

Mekanisk rensing

Først blir kvister, papir og annet søppel stoppet av rister. Deretter ledes avløpsvannet gjennom bassenger hvor blant annet sand, kaffegrut og større partikler fjernes. Fett skilles også ut i denne prosessen og sendes videre til råtnetankene.

Kjemisk og biologisk rensing

Avløpsvann inneholder mye organisk stoff og næringssalter som fosfor og nitrogen. Dette fjernes i hovedsak ved at bakterier bruker forurensningene som næring. I tillegg tilsettes kjemikalier som gjør at stoffene klumper seg sammen og synker til bunns. Dette som kalles slam sendes videre til råtnetankene - hvor vi utvinner biogjødsel og biogass. 

(Oslo kummunes hjemmeside)