Tillatte hjelpemidler

Du har lov å bruke noen hjelpemidler under eksamen. Læreren er den som opplyser deg om dette.

Tillatte hjelpemidler vil variere innen de ulike fagområdene. Det informeres om dette i god tid før eksamen.

Skolene skal legge til rette for og i størst mulig grad gjennomføre IKT-basert eksamen.

Elevene bruker egen PC til IKT-basert eksamen. Skolen må sikre at det stilles brukerstøtte til rådighet under gjennomføring av eksamen, og stille med utlåns-PC dersom elevens PC går i stykker.

Eksamenstilsynet, eller den rektor utpeker, skal kunne kontrollere at eleven bare har tilgang til tillatte hjelpemidler. Vesker, mobiltelefoner og lignende skal settes på anvist sted.

Internett er sperret på eksamen, men du har tilgang til  utvalgte nettressurser som ikke gir tilgang til kommunikasjon.

Fra våren 2018 åpnes det for bruk av åpent internett i følgende syv studieforberedende programfag på Vg2 og Vg3:

  • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
  • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
  • SPR3008 Internasjonal engelsk
  • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
  • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
  • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
  • SPR3020 Reiseliv og språk 2

Selv om kandidater har åpen tilgang til internett, gjelder fortsatt de generelle bestemmelsene for eksamen. Det vil si at hverken skriftlig eller muntlig kommunikasjon med andre er tillatt, i språkfag er det heller ikke tillat med oversettelsesprogrammer. Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon.

Les mer om åpent internett under eksamen her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/apent-internett-til-eksamen-i-noen-fag/

 

Hjelpemidler til skriftlig sentralgitt eksamen

Ved skriftlig sentralgitt eksamen har utdanningsdirektoratet fastsatt to modeller for hjelpemiddelbruk:

Modell 1 - Eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

Modell 2 – Todelt eksamen

Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon.Disse fagene følger modell 2 for hjelpemiddelbruk uten forberedelsesdel:[…] matematikk, fysikk, kjemi og biologi i videregående opplæring

Dersom du har eksamen med forberedelsestid, er alle hjelpemidler tillatt i forberedelsestiden.

Tilgang til internettressurser på eksamen

Våren 2015 åpnet Udir for at skolene kan la elevene benytte nettbaserte forberedelsesdeler, læringsressurser, oppslagsverk eller ordbøker også under eksamen. Forutsetningen er at skoleeier sikrer at elevene ikke har generell tilgang til Internett eller kan kommunisere med andre.

 Akershus fylkeskommune gir i dag elevene tilgang til følgende nettressurser i sperrekategorien «eksamen ny» i internettstyringen:

http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Opplering/Videregaende-skole/Eksamen/Tilgjengelige-nettressurser-pa-eksamen/