Minoritetsspråkelige

Her vil det ligge lenker og andre tilgjengelige ressurser for at hverdagen for norsklærere skal bli enklere. Et veiledninghefte er laget av Udir, og det ligger til nedlastning her.

I Utlendingsdirektoratets veiledningshetfe står det blant annet:

 

"Lovendringen i opplæringsloven som trer i kraft 1. august 2012 klargjør at skolen kan tilby innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever.

Nyankomne minoritetsspråklige elever skal kunne gå i særskilt organiserte innføringstilbud og skoleeier skal ha mulighet til å organisere et slikt tilbud for elever i egne grupper, klasser eller skoler. Formålet med slike innføringstilbud er å lære eleven tilstrekkelig norsk til å kunne få utbytte av ordinær opplæring.

- Regjeringen er opptatt av at nyankomne minoritetsspråklige elever får et best mulig opplæringstilbud, slik at de så raskt som mulig kan delta i ordinær opplæring. Lovfesting av muligheten til å tilby innføringstilbud i grunnskole og videregående opplæring er et av flere grep i arbeidet med å sikre god opplæring for elever som kommer til Norge under veis i skoleløpet, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Tilbudet skal gis den enkelte elev der dette ansees å være til det beste for eleven og der eleven og de foresatte ønsker det. Det skal også være tidsbegrenset – maksimalt 2 år til sammen, men slik at vedtak kan fattes for 1 år av gangen. Denne tidsgrensen er satt for at elevene kan få være i innføringstilbudet så lenge de trenger det, samtidig som de av hensyn til inkludering i fellesskolen og integrering generelt ikke blir lenger enn det som er nødvendig"