Visjon og verdier

Lyst til å lære - er Eikeli vgs Visjon. Det gjelder alle; elever, lærere, ledelse og alle andre ansatte på Eikeli vgs. Vi skal være gode på læring og å lære sammen. Alle satsningsområdene støtter under, og er en del av denne visjonen.

Vurdering for læring

Vurdering for læring er et av Eikeli vgs sine viktigste satsningsområder. Å vurdere elevenes prestasjoner og utvikling er en av lærernes kjerneoppgaver. Vurdering skal ha som formål å motivere eleven til å nå læringsmålene.

 Vurdering for læring er vurdering som gis til eleven underveis i opplæringen for å bidra til mer og bedre læring. Mange forskere er enige om at lærernes vurderingspraksis har stor betydning for elevenes læring.  se

 

Læringsmiljø

På Eikeli vgs står elevenes læringsmiljø i fokus. Det overordnede målet er at alle på Eikeli skal oppleve et læringsmiljø som fremmer den enkelte elevs trivsel, trygghet og sosiale og faglige kompetanse. Elevenes læringsmiljø ses i sammenheng med skolens øvrige satsningsområder, vurdering for læring og relevans i opplæringen.

I dette arbeidet har vi vært særlig opptatt av elevenes nærvær og elevenes psykososiale læringsmiljø.  Vi har egne rutiner både for å sikre høyt nærvær og for å sikre at elevene skal trives hos oss .

 

 

Relevans i opplæringen

Eikeli videregående skole ønsker at samtlige elever skal oppleve opplæringen som relevant og at opplæringen skal tilfredsstille de krav til kompetanse som stilles i samfunns- og arbeidslivet. 

Å gjøre opplæringen mer relevant for elevene, ved å bygge relevans inn i det enkelte fag, mener vi vil bidra til mer motiverte elever og mer «lyst til å lære», som er skolens visjon. 

Utdanningsprogrammet Service og Samferdsel har relevans i utdanningen ved å ha arbeidspraksis, praktiske oppgaver i programfagene og forberedelser til arbeidslivet. I tillegg foregår det gjennom året tverrfaglig samarbeid mellom programfagslærere og fellesfagslærerne. Satsningen gjelder både yrkesretting i fellesfaget rettet mot programfagene, tverrfaglig samarbeid og relevans utover det enkelte fellesfag.

Innenfor studieforberedende fag har Eikeli valgt å gjøre opplæringen relevant med å satse på å gi elevene et målrettet og helhetlig tilbud. Spesielt kan nevnes skolens fokus på fagenes formål, kjernekompetanse og ferdigheter, og spissingen av studietilbudene på SSP i fire hovedretninger:

Realfag:

Samfunnsvitenskap: Elevene skal gjennom arbeid med teori og metode, utvikle samfunnsforståelse, samfunnsengasjement og kritisk tenkning som gjør dem i stand til å ta bevisste valg.

Internasjonalisering: Elevene skal utvikle kunnskaper og ferdigheter om og for en globalisert verden.

Business: I businessklassen lærer elevene om markedsføring, økonomistyring og bedriftsledelse gjennom å starte sin egen ungdomsbedrift.